《Bohateróm Warszawy 1939 – 1945》 纪念碑模型(华沙英雄纪念碑)

波兰 , 1969 年04月22日
МЗСБ КП 10592/1
70,8 х 20,7 х 40,7 厘米
金属、石膏、胶合板、铸件、雕刻、调色、装配
由波兰国防部长沃伊切赫•雅鲁泽尔斯基为首的波兰军事代表团赠送给察里津斯大林格勒保卫战役博物馆的礼物

1964年

该纪念碑于1964年揭开.,雕塑家 Marian Konieczny; 献词为《Od delegacji ludowego Wojska Polskiego / kwiecień 1969 v. / Warszawska Nike》

也可以看看

...
传统芬兰桑拿模型
芬兰 , 1961年7月1-2日
...
“和平围巾”
巴西 , 1952年12月
...
Medaglia Garibaldina(加里波第勋章,加里波第之星)
意大利 , 1967年